Liên hệ

    KHOA KHÁM TƯ VẤN DINH DƯỠNG SỐ 2
  • Địa chỉ: 91 Nguyễn Ngọc Vũ, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
  • Điện thoại: 024.22.406.222
https://www.google.com/maps/place/91+Nguy%E1%BB%85n+Ng%E1%BB%8Dc+V%C5%A9,+Trung+Ho%C3%A0,+C%E1%BA%A7u+Gi%E1%BA%A5y,+H%C3%A0+N%E1%BB%99i/@21.0099992,105.8086576,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3135ac9e0db21b03:0x16770c2aa916395b!8m2!3d21.0099992!4d105.8108463

  Security Code